ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (245-246)

Дата на публикуване на обявата: 11-07-2016

Заповеди №245-246 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1627, 1628 .

Документация за участие    |    


Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (247)

Дата на публикуване на обявата: 11-07-2016

Заповед №247 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1606.

Документация за участие    |