ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 26-07-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 22-07-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |