ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 27-02-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт, поддръжка и годишен технически преглед на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Славейно” по обособени позиции"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 04-01-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на канцеларски материали и материали за маркиране"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 01-12-2011

Възлагане на обществена поръчка - Застраховки 2012 г.

Документация за участие    |