ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 04-04-2012

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 29-03-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 27-03-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |