ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 20-04-2012

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на растително защитни препарати – феромони за борова процесионка”

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 20-04-2012

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |