ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 11-05-2012

Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 07-05-2012

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Заповед за класиране в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 02-05-2012

Класиране на участници в проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект № 126

Документация за участие    |