ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

ТП „ДГС Славейно” - с. Славейно се намира в източната част на Западните Родопи. Обхваща югоизточните хребети на Преспенския им дял и дължината на притоците на река Арда и горните им течения.
Релефът на територията на стопанството е типичен планински стръмни и много стръмни склонове. Теренът е силно пресечен. Територията му заема североизточната част на Смолянска област.
ТП ДГС „Славейно” обхваща горите на територията на част от община Смолян и община Баните.
Съществува добра комуникационна съобщителна мрежа, както и вътрешна мобилна мрежа между служителите от Горското стопанство , което благоприятствува за правилното организиране, управление, стопанисване и опазване на горите и дивеча в района на стопанството .
Държавната собственост на горите е 22025 ха