ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 28-03-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 28-03-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Уведомление от ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 27-03-2014

Уведомление относно отваряне на ценови оферти на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите на ТП ДГС "Славейно", включени за ползване през 2014–2015г."

Документация за участие    |