ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление

Дата на публикуване на обявата: 23-04-2015

относно инвентаризирани количества дървесина за добив и ползване

Документация за участие    |    


Обявление

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2015

във връзка с усвояване на пострадала дървесина, в следствие на природното бедствие през м. март 2015 г.

Документация за участие    |    


Класирани - открита процедура - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 06-04-2015

Решение №2 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Поддръжка, текущ ремотн и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващ достъп до обектите, включени за ползване през 2015 г., на територията на ТП ДГС "Славейно"

Документация за участие    |