ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 22-08-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставкa на горива, масла, смазочни материали, спирачни течности и др. за моторните превозни средства на ТП ДГС "Славейно", чрез покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 21-08-2014

Открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 20-08-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |