ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведени конкурси в ДГС Славейно(заповед 40,заповед 42)

Дата на публикуване на обявата: 27-01-2015

Резултати от проведени конкурси

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Славейно(20)

Дата на публикуване на обявата: 14-01-2015

Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Славейно(1509)

Дата на публикуване на обявата: 14-01-2015

Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |