ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Класирани - открита процедура - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 06-04-2015

Решение №2 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Поддръжка, текущ ремотн и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващ достъп до обектите, включени за ползване през 2015 г., на територията на ТП ДГС "Славейно"

Документация за участие    |    


Уведомление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 30-03-2015

Относно: Отваряне на ценови оферти постъпили с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Подръжка, текущ ремонт и снегопочистване на същестуващи горски пътища, както и строителство на временни госрки пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. на територята на ТП ДГС "Славейно"

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Славейно(117)

Дата на публикуване на обявата: 16-03-2015

Лесокултурни дейности

Документация за участие    |