ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване - Открит конкурс - ДГС Славейно (65-67)

Дата на публикуване на обявата: 10-02-2016

Заповеди №65-67 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1606, 1607, 1609

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (68)

Дата на публикуване на обявата: 10-02-2016

Заповед №68 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1606

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Славейно (50)

Дата на публикуване на обявата: 09-02-2016

Заповед №50 за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №1

Документация за участие    |