ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Славейно(84)

Дата на публикуване на обявата: 23-02-2015

Лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Славейно(56)

Дата на публикуване на обявата: 03-02-2015

Добив

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг с тайно наддаване в ДГС Славейно(57,58,59)

Дата на публикуване на обявата: 03-02-2015

Продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |